Pengantar

Amanah Besar Itu adalah Mewujudkan Generasi Rabbani

Direktur Pendidikan

Bismillahirrahmanirrahiim.

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam) dan kedua orangtuanya lah yang menjadikannya Majusi, Nasrani, atau Yahudi.” (HR. Bukhari)

Hadist di atas merupakan ungkapan Rasulullah untuk mengingatkan setiap orangtua bahwa anak merupakan amanah besar yang diberikan Allah swt. Tanggungjawab orangtua tidak hanya untuk membesarkan dan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka namun juga bertanggungjawab untuk mendidik dan membina hingga akan menjadi apa mereka kelak.

Atas amanah besar itu pula, dengan izin Allah SWT Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Haraki berdiri sejak tahun 2002. Dalam rangka membantu orangtua untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan wawasan teknologi yang luas tetapi juga membekali mereka dengan keimanan dan ketakwaan sehingga menjadikan mereka pribadi-pribadi yang sholeh-sholehah, peduli terhadap lingkungan dan dapat mengharumkan nama orangtua, bangsa dan negara.

Sekolah Islam Terpadu Al Haraki menerapkan sistem pendidikan terpadu (Integrated System) sehingga tidak ada pendikotomian antara ilmu umum dengan ilmu agama. Pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai islam tidak hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu namun terintegrasi baik di seluruh mata pelajaran maupun aktivitas harian sehingga karakter dan nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri siswa.

Dalam melaksanakan amanah besar ini kami bersinergi dengan orangtua, komite dan lembaga masyarakat. Komunikasi dan dukungan ketiga unsur ini menjadi penguat langkah kami kedepan dalam mengembangkan pendidikan mewujudkan Generasi Roabbani.

Semoga segala do’a dan usaha yang merupakan bentuk tawakkal kamisenantiasa diterima Allah SWT. Amin…

Yayasan Akbar

Hj. Susi P Krisnawan, S.H

Direktur Pendidikan